Abby

huendinnen, junghunde

Luna

huendinnen, junghunde

Zóe

huendinnen, junghunde

Zara

huendinnen, junghunde

Argo

rueden, rueden-gross

Szuzi

huendinnen, huendinnen-mittel, junghunde

Lizzy

huendinnen, huendinnen-klein, huendinnen-mittel

Teddy

auf-pflegestelle, rueden, rueden-gross

Beci

rueden, rueden-klein

Reni

huendinnen, junghunde

Emma

huendinnen, huendinnen-klein

Liza

huendinnen, huendinnen-mittel

Süti

huendinnen, huendinnen-klein, huendinnen-mittel

Zara

huendinnen, huendinnen-klein

Berta

huendinnen, huendinnen-mittel

Artur

junghunde, rueden, rueden-klein

Jackie

junghunde, rueden, rueden-gross, rueden-mittel

Rudi

rueden, rueden-gross, rueden-mittel

Emma

huendinnen, huendinnen-gross, huendinnen-mittel

Zoe

huendinnen, junghunde

Kiwi

huendinnen, huendinnen-mittel, junghunde

Kate

huendinnen, huendinnen-mittel, junghunde

Kormi

huendinnen, huendinnen-gross, huendinnen-mittel

Csavargó

huendinnen, huendinnen-gross, huendinnen-mittel

Cukorfalat

huendinnen, huendinnen-klein, huendinnen-mittel

Leo

junghunde, rueden-gross, rueden-mittel

Luna

huendinnen, huendinnen-mittel

Bogáncs

junghunde, notfaelleundsenioren, rueden

Balu

junghunde, notfaelleundsenioren, rueden

Bogyó

junghunde, notfaelleundsenioren, rueden

Zsömi

huendinnen, huendinnen-mittel

Mikey

junghunde, notfaelleundsenioren, rueden

Morris

junghunde, rueden, rueden-mittel

Mendi

huendinnen, huendinnen-mittel, junghunde

Milli

huendinnen, huendinnen-mittel, junghunde

Stan

rueden, rueden-klein, rueden-mittel

Connie

huendinnen, huendinnen-klein, junghunde

Clair

huendinnen, huendinnen-klein, huendinnen-mittel, junghunde

Drazse

huendinnen, huendinnen-klein, junghunde

Dante

junghunde, rueden, rueden-klein

Holly

huendinnen, huendinnen-gross, huendinnen-mittel, nicht-vermittelbar

Linda

huendinnen, huendinnen-mittel, nicht-vermittelbar

Denis

rueden, rueden-gross, rueden-mittel