Zsömi

huendinnen, huendinnen-mittel, junghunde

Gipsy

huendinnen, huendinnen-mittel, junghunde

Bolyhos

huendinnen, huendinnen-klein, huendinnen-mittel, junghunde

Stella

huendinnen, huendinnen-mittel, junghunde

Thea

huendinnen, junghunde

Teo

junghunde, rueden

Luna

huendinnen, huendinnen-mittel

Bizsu

huendinnen, huendinnen-mittel

Rose

huendinnen, junghunde

Héra

huendinnen, huendinnen-mittel, junghunde

Muki

rueden, rueden-gross

Zsömi

huendinnen, huendinnen-mittel

Mikey

junghunde, notfaelleundsenioren, rueden

Heidi

huendinnen, huendinnen-mittel, junghunde

Zelda

huendinnen, huendinnen-klein

Hunter

junghunde, notfaelleundsenioren, rueden, rueden-mittel

Rea

huendinnen, huendinnen-mittel

Álmos

notfaelleundsenioren, rueden, rueden-gross

Pan

junghunde, rueden

Lizi

huendinnen, huendinnen-mittel, notfaelleundsenioren

Connie

huendinnen, huendinnen-klein, junghunde

Clair

huendinnen, huendinnen-klein, junghunde

Drazse

huendinnen, huendinnen-klein, junghunde

Nelli

huendinnen, huendinnen-mittel

Zorró

junghunde, rueden, rueden-gross, rueden-mittel

Hannes

rueden, rueden-gross, rueden-mittel

Lédi

huendinnen, huendinnen-gross, huendinnen-mittel

Dante

junghunde, rueden, rueden-klein

Bátor

notfaelleundsenioren, rueden, rueden-gross

Csubi

rueden, rueden-gross, rueden-mittel

Mira

huendinnen, huendinnen-mittel

Holly

huendinnen, huendinnen-gross, huendinnen-mittel, nicht-vermittelbar

Gabor

notfaelleundsenioren, rueden, rueden-mittel

Linda

huendinnen, huendinnen-mittel, nicht-vermittelbar

Lia

huendinnen, huendinnen-gross, notfaelleundsenioren

Denis

rueden, rueden-gross, rueden-mittel